Iskanje po ključni besedi

Javni razpis P7R 2020 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

NAMEN:
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Cilji javnega razpisa so: ohranitev delovnih mest, spodbujanje nastanka novih delovnih mest ter spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

OPIS:
Prijavi se lahko:
– mikro, malo ali srednje veliko podjetje, ki je
– organizirano kot gospodarska družba, zadruga z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetnik posameznik in gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu;
– ima 6 mesecev sedež ali obrat na obmejnem problemskem območju
– ima 1 zaposleno osebo za polni delovni čas.
– Razpis določa še področja projektov in glavne dejavnosti podjetja, ki se ne morejo prijaviti na ta razpis.

POGOJI:
– Kandidati morajo imeti zagotovljen trg (prihodke iz prodaje in/ali sklenjene pogodbe); zagotavljajo porabo kredita za krepitev podjetniške aktivnosti; zagotavljajo zavarovanje kredita v razmerju 1:1; načrtujejo poslovanje z dobičkom; načrtujejo pozitivni denarni tok ter imajo vsaj boniteto SB 8 (S.BON-1)
– Zavarovanje kredita: -5 menic podjetja in 5 menic lastnika podjetja, ki ima nepremično zavarovanje kredita v razmerju 1:1
– Če lastnik podjetja nima dovolj lastnega premoženja, lahko k zavarovanju kredita z osebnim poroštvom pristopi še druga fizična oseba, ki razpolaga s prosto nepremičnino.

Upravičeni stroški: mikrokredit se lahko porabi za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV): opredmetena osnovna sredstva (nakup opreme, gradnja, obnova ali nakup poslovnih prostorov), neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc), strošek materiala in trgovskega blaga, strošek storitev, stroški dela – največ do 50% mikrokredita. Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih sredstev. Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana z vlagateljem s 25 % in več. Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na obmejnih problemskih območjih v RS.

SREDSTVA:
– Višina razpisanih sredstev 7.941.128,95 EUR
– Višina kredita lahko znaša od 5.000 EUR do 25.000 EUR.
– Kredit lahko krije do največ 85% vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.
– Pogodbena efektivna obrestna mera: 1,1 %
– Ročnost: od 12 mesecev do 60 mesecev. Možen je moratorij do 6 mesecev, ki se všteva v odplačilno dobo.
– Mikrokredit, ki je predmet tega javnega razpisa, ima status državne pomoči de minimis

Brezplačen posvet strokovnjaka

Želite še uspešnejše poslovati? Naročite se na brezplačen posvet našega strokovnjaka in preverite rešitve, ki vam bodo pomagale do lažje realizacije vaših idej in uspešnosti vašega poslovanja.

E-NOVICE

Prijava na E-novice

Bodite informirani o novih razpisih in pomembnih novicah.

040 200 323