Iskanje po ključni besedi

Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (kratek naziv javnega razpisa: JR DEMO PILOTI NOO)

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

NAMEN:
Namen razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti. Pri tem se projekti osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter ciljev v NEPN – Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta RS.

Rezultat projektov morajo biti novi ali izboljšani izdelki, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat PD projektov mora biti tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju.

PD projekt se izvaja v naslednjih sklopih aktivnosti, in sicer:
1. sklop – razvoj pilota – je namenjen razvoju rešitev za uporabo tehnik ali metod, ki do sedaj še niso bile uporabljene in ustrezajo opredelitvi pilotnega projekta.
2. sklop – postavitev in testiranje demonstracije – je namenjen prikazu praktične uporabe, testiranju in evalvaciji aktivnosti, ki ustreza opredelitvi demonstracijskega projekta.

OPIS:
Projekt v okviru tega razpisa predstavlja zaokroženo celoto vsebinsko povezanih aktivnosti, katerih namen je najprej razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev do stopnje, da so potrjeni v končni obliki in v realnih pogojih uporabe (faza 1: pilot). Nadaljnji namen aktivnosti pa je tudi testiranje oziroma demonstracija v okviru PD projekta razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju (faz 2: demonstracija).

Pilotni projekti uporabljajo tehnike ali metode, ki do sedaj in kjerkoli še niso bile uporabljene ali testirane ter ponujajo potencialne tehnične, tehnološke, netehnološke ali trajnostne prednosti v primerjavi z dosedanjimi rešitvami in primeri dobrih praks ter se lahko v nadaljnjem delovanju uporabijo v večjem obsegu in podobnih situacijah. Pilotni projekt mora oceniti, ali nove ciljne tehnike ali metode delujejo ali ne. Spremljanje in vrednotenje ter aktivna diseminacija glavnih rezultatov projekta ali spoznanja iz tega naslova so sestavni deli projekta. Namen pilotnega projekta je oceniti učinkovitost metode, obvestiti druge deležnike o rezultatih in jih spodbuditi k uporabi metod in tehnik, ki so bile uspešno testirane v okviru projekta. Prav tako mora projekt dokazovati zmožnost ponovljivosti in prenosa rezultatov med izvajanjem in po izvedbi projekta in njegovo uporabo v večjem obsegu.

Demonstracijski projekti so projekti, s katerimi se prične praktična uporaba, testiranje, evalvacija in diseminacija aktivnosti, metodologij ali pristopov, ki so novi ali nepoznani v specifičnem smislu projekta, kot npr. v geografskem, ekološkem, družbeno – ekonomskem smislu in se jih lahko uporabi kjerkoli drugje v podobnih razmerah. Demonstracijski projekti morajo biti oblikovani od vsega začetka z namenom prikazati, ali ciljne tehnike in metode delujejo v kontekstu projekta (geografskem, ekološkem, družbeno-ekonomskem, …). Spremljanje in vrednotenje ter aktivna diseminacija glavnih rezultatov projekta ali spoznanja iz tega naslova so sestavni deli projekta ter njegove nadaljnje uporabe. Uspešni demonstracijski projekti so namenjeni temu, da spodbudijo druge deležnike k uporabi metod in tehnik, prikazanih v projektu. Možnost ponovljene uporabe in prenosa rezultatov med izvajanjem projekta in po tem je del procesa vrednotenja, zato se projekti oblikujejo na način, da omogočajo ponovljivost in transfer rezultatov kamorkoli v podobnih okoliščinah (npr. z zagotavljanjem delitve znanja in transparentnosti).

Pri tem morajo biti aktivnosti 2. sklopa (demonstracija) vseh konzorcijskih partnerjev kot začetna investicija izvedene na eni lokaciji in sicer na mestu postavitve demonstracije, medtem ko se testiranje v okviru 1. sklopa (eksperimentalnega razvoja) lahko izvaja na različnih lokacijah, to je lokacijah sedeža, poslovne enote ali podružnice posameznega konzorcijskega partnerja.

Nova gospodarska dejavnosti pomeni vzpostavitev nove poslovne enote. Za potrebe tega javnega razpisa nova poslovna enota pomeni opravljanje ekonomske dejavnosti v kakršnikoli obliki, ki mora biti skladna z veljavno zakonodajo.

POGOJI:
Na javni razpis se lahko prijavijo konzorciji, ki so sestavljeni iz najmanj treh (3) in največ osmih (8) konzorcijskih partnerjev, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje
– so gospodarske družbe po ZGD, ali sp-ji;
– Konzorcijski partner lahko kot prijavitelj ali konzorcijski partner kandidira zgolj v enem konzorciju;
– Vsak konzorcijski partner mora na dan 31. 12. 2021 izkazovati čiste prihodke od prodaje v višini vsaj dvakratnika vrednosti upravičenih stroškov, ki jih za sofinanciranje uveljavlja na prijavljenem PD projektu.

SREDSTVA:
– Okvirna skupna višina sredstev na tem razpisu je do 30.000.000 EUR.
– Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega PD projekta znaša najmanj 500.000 EUR ter hkrati ne presega 1.000.000 EUR.
– Predviden čas trajanja izvedbe PD projekta ni daljši od 36 mesecev v primeru sofinanciranja obeh sklopov javnega razpisa (1. in 2. sklopa) oz. 24 mesecev v primeru sofinanciranja le 2. sklopa javnega razpisa, njegov zaključek pa je predviden najkasneje do 28. 2. 2026.
– Obdobje upravičenosti stroškov na javnem razpisu se ne more pričeti pred dnem oddaje vloge na javni razpis oziroma z napovedanim datumom začetka projekta, in traja največ 36 mesecev od datuma začetka projekta oziroma 24 mesecev od datuma začetka projekta za konzorcije, ki bodo izvajali samo 2. sklop.

Upravičeni stroški:
1. sklop: Stroški plač in povračil v zvezi z delom (Standardna lestvica stroška na enoto: 25,40 EUR za raziskovalca ter 16,90 EUR za sodelavca); ter stroški storitev zunanjih izvajalcev (do max 30% celotnih stroškov na sklopu 1)
2. sklop: Stroški začetne investicije: Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, razen stroški nakupa zemljišč in stavb; ter Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev.

Stopnja sofinanciranja:
1. sklop: velika / srednja / mala podjetja: do 40% / 50% / 60% upravičenih stroškov
2. sklop: območje a: 30% / 40% / 50%; območje b: 15% / 25% / 35%, območje c: 0% / 10% / 20%. Uporaba sheme državne pomoči in s tem intenzivnost pomoči za sklop 2 – demonstracijski del projekta se določi glede na lokacijo postavitve začetne investicije kot demonstracijskega dela projekta, pri čemer morajo aktivnosti 2. sklopa vseh konzorcijskih partnerjev biti izvedene na eni lokaciji (mestu postavitve demonstracije).

Brezplačen posvet strokovnjaka

Želite še uspešnejše poslovati? Naročite se na brezplačen posvet našega strokovnjaka in preverite rešitve, ki vam bodo pomagale do lažje realizacije vaših idej in uspešnosti vašega poslovanja.

E-NOVICE

Prijava na E-novice

Bodite informirani o novih razpisih in pomembnih novicah.

040 200 323