Iskanje po ključni besedi

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

NAMEN:
Namen javnega razpisa je spodbujanje povečanja investicij z višjo dodano vrednostjo v deležu bruto domačega proizvoda, povečanje deleža trajnostno naravnanih investicij, ki imajo v strukturi stroškov zelene in digitalne rešitve in izboljšujejo konkurenčni položaj podjetij ter zmanjševanje razvojnih razlik obmejnih problemskih območij v primerjavi s preostalimi območji v Sloveniji.

OPIS:
Prijavijo se lahko mala in srednja podjetja z obmejnih problemskih območij. Upravičeno območje zajemajo občine, ki spadajo pod obmejna problemska območja in sicer: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.

POGOJI:
Pogoji za prijavitelja:
– Je mikro, malo ali srednje veliko podjetje (po uredbi Komisije),
– Prijavitelj mora imeti na dan 31. 12. 2021 najmanj enega zaposlenega za polni delovni čas, ki je delal v podjetju celo obravnavano leto,
– Na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane v sodni oziroma poslovni register in vpisana dejavnost, ki bo predmet projekta,

Pogoji projekta:
– Razširitev zmogljivosti obstoječe poslovne enote ali
– Bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti, če se: poraba energije pri proizvodnji obstoječega proizvoda zmanjša vsaj za 10 % in – poraba materialov/surovin pri proizvodnji obstoječega proizvoda zmanjša vsaj za 10%. Šteje se, da je navedeni pogoj izpolnjen, če se vsaj 10% končnega proizvoda lahko reciklira in ponovno uporabi.

SREDSTVA:
– Razpisana vrednost javnega razpisa je 30 milijonov evrov.
– Delež sofinanciranja lahko giblje med 15% do 50% upravičenih stroškov, v odvisnosti od velikosti podjetja in od lokacije investicije.
– Velikost investicije: najmanj 200.000 eur upravičenih stroškov projekta ter najmanj 300.000 eur vrednost vseh stroškov projekta (upravičenih in neupravičenih) in do največ 1.000.000 eur vseh upravičenih stroškov.
– Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z datumom oddaje vloge in konča 29.10.2025.

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:
• nakup strojev in opreme,
• nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
• gradbena-obrtniška-inštalacijska dela.

Brezplačen posvet strokovnjaka

Želite še uspešnejše poslovati? Naročite se na brezplačen posvet našega strokovnjaka in preverite rešitve, ki vam bodo pomagale do lažje realizacije vaših idej in uspešnosti vašega poslovanja.

E-NOVICE

Prijava na E-novice

Bodite informirani o novih razpisih in pomembnih novicah.

040 200 323