Iskanje po ključni besedi

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih (P4I 2022)

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

NAMEN:
Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij MSP podjetij, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje vlagateljev, ter dalje izkazujejo okoljsko odgovorno ravnanje ter ustvarjanje novih zaposlitev ali vsaj ohranjanje delovnih mest. Cilj razpisa je sofinanciranje investicij, ki zasledujejo cilje digitalizacije in prehoda v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo in na ta način prispevajo k le temu.

OPIS:
– MSP podjetja z najmanj 1 zaposlenim za polni delovni čas na dan 28. 2. 2022, ter manj kot 250 zaposlenimi
– so na dan oddaje vloge registrirana vsaj 18 mesecev
– so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge
– podjetja, ki bodo izvedla investicijo na manj razvitih območjih občin: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica

POGOJI:
Pogoji za projekt:
– projekt se mora izvesti najkasneje do 30. 9. 2023
– projekt se ne sme začeti pred datumom oddaje vloge na JR
– projekt mora izkazovati povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v roku enega leta po zaključku projekta, glede na vrednost po poslovnih izkazih na dan 31. 12. 2020. Primerjajo se bilančni podatki po stanju na dan 31. 12. 2023 (za projekte zaključene v letu 2022) ali po stanju 31. 12. 2024 (za projekte zaključene v letu 2023).
– iz vloge mora biti razvidna najmanj ohranitev števila zaposlenih v obdobju do 31. 12. 2024. Izhodiščno stanje števila zaposlenih je število zaposlenih na dan 31. 12. 2021
– projekt mora prispevati k večji energetski in snovni učinkovitosti poslovanja podjetja – glej podrobno v razpisi ključne meje:

Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih naprav ter s tem povezane računalniške opreme),
– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta, do največ 10 % celotnih upravičenih stroškov projekta),
– stroški transporta, montaže in zagona opreme, v kolikor transport, montažo ali zagon oziroma implementacijo izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni (stroški se ustrezno knjižijo med osnovna sredstva na način, da povečujejo vrednost nabavljenega osnovnega sredstva).

SREDSTVA:
– Okvirna skupna višina razpisanih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 20.000.000 EUR.
– Minimalna višina upravičenih stroškov je 100.000 EUR, maksimalna višina 200.000 EUR.
– Načrtovan delež sofinanciranja upravičenih stroškov projekta (subvencija) znaša do 100 % upravičenih stroškov projekta skladno s shemo državnih pomoči de minimis.
– Pogodbe na osnovi objavljenega JR ne bodo podpisane, dokler ne bodo zagotovljena sredstva na proračunski postavki naziv PP 221479 – C3K9IC Investicije po ZSRR-2-SPS-NOO-MGRT in projekti ne bodo uvrščeni v načrt razvojnih programov.

Brezplačen posvet strokovnjaka

Želite še uspešnejše poslovati? Naročite se na brezplačen posvet našega strokovnjaka in preverite rešitve, ki vam bodo pomagale do lažje realizacije vaših idej in uspešnosti vašega poslovanja.

E-NOVICE

Prijava na E-novice

Bodite informirani o novih razpisih in pomembnih novicah.

040 200 323