Iskanje po ključni besedi

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

NAMEN:
Namen in cilj tega javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov (vse države razen Slovenije) z namenom, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Predmet tega javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov izdelave tržnih raziskav, pri čemer se kot tržna raziskava po tem javnem pozivu šteje proces sistematičnega zbiranja in obdelave podatkov o tujem trgu in konkurenci na tujem trgu, ki so pridobljeni pretežno iz primarnih virov podatkov (ankete, intervjuji, opazovalne študije, metoda fokusnih skupin ipd.) s cilji: identifikacija in ocena novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja; ocena ustreznosti izdelkov ali storitev prijavitelja za potrebe tujega trga; priprava načrta za prilagoditev izdelkov ali storitev prijavitelja potrebam tujega trga; identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na tujem trgu. Rezultat izvedene tržne raziskave je strukturiran prikaz podatkov o tujem trgu in konkurenci na tem trgu.

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi kriterija Letnega prometa v IPI in Aktive v BS!

POGOJI:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge ter dalje ves čas trajanja projekta vsaj 1 zaposlenega po podatkih ZZZS.
– V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca, izbranega iz kataloga svetovalcev za tržne raziskave na tujih trgih.
– Izbran zunanji izvajalec (svetovalno podjetje) še ni presegel kvote največ 10 tržnih raziskav (ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
– Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem.
– Tržna raziskava ne sme biti izdelana pred oddajo vloge na ta javni poziv.

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu na voljo 250.000,00 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Minimalna višina subvencije je 1.000 EUR, maksimalna pa 2.500 EUR.
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 6 (šest.) mesecev od podpisa pogodbe
– Upravičeni stroški so stroški izdelave tržne raziskave (stroški zunanjega izvajalca).
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Obdobje upravičenosti stroškov je od 1.1.2021 do 30.9.2023.
– Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v obdobju od leta 2021 do leta 2023, pod pogojem, da od leta 2019 še ni pridobil sofinanciranega vavčerja za tržne raziskave tujih trgov.

Brezplačen posvet strokovnjaka

Želite še uspešnejše poslovati? Naročite se na brezplačen posvet našega strokovnjaka in preverite rešitve, ki vam bodo pomagale do lažje realizacije vaših idej in uspešnosti vašega poslovanja.

E-NOVICE

Prijava na E-novice

Bodite informirani o novih razpisih in pomembnih novicah.

040 200 323